Vår Fru av Stockholm

Söndagen den 20 september firas Vår Fru av Stockholm. I högmässan efter bönen efter kommunionen går processionen till Vår Frus av Stockholm kapell där ikonen incenseras medan kören sjunger Akathistoshymnen. Därefter beds biskopens bön till Vår Fru av Stockholm och sedan följer högtidlig välsignelse och utsändning.

BÖN TILL VÅR FRU AV STOCKHOLM

Heliga Maria, obefläckade och rena Jungfru, vid bebådelsen i Nasaret tog du emot Guds enfödde Son på alla människors vägnar.
Hjälp alla i Stockholm som inte känner Jesus Kristus att söka honom, som är vägen, sanningen och livet. Hjälp alla olyckliga, sjuka och hemlösa att finna sitt sanna hem i honom som är den gode Herden för sitt folk.

Heliga Maria, Guds moder, vid Jesu födelse i Betlehem blev du också Kyrkans moder.
Hjälp alla kristna i Stockholm att växa i längtan efter att få del av Kristi fullkomliga kärlek och sprida den till alla som lever i mörker och dödsskugga. Hjälp oss att se på varandra som bröder och systrar, oavsett vilka vi är. Hjälp oss att i Kristi efterföljd göra vår stad till en fredens och försoningens oas för alla.

Heliga Maria, tystnadens och bönens kvinna, vid bröllopet i Kana blev du förebedjerska för de gifta och för alla som behöver din moderliga och systerliga uppmuntran och tröst.
Hjälp alla gifta i Stockholm att leva i ömsesidig trohet och ömhet. Hjälp alla som förbereder sig till äktenskap att leva i kyskhet i väntan på att deras äkta förbund beseglas. Hjälp alla ensamma och bortglömda att se att Jesus Kristus är med dem i varje stund som deras broder och Herre.

Heliga Maria, smärtorika jungfru och moder, vid foten av Kristi kors på Golgata blev du hans medhjälpare i återlösningens verk.
Hjälp oss alla i Stockholm att ta emot frälsningens fulla gåva och så förvandlas till en allt större likhet med Jesus Kristus. Hjälp oss alla att bli hans medarbetare och bygga upp denna stad i saligprisningarnas anda, så att den strålar av hans skönhet.

Heliga Maria, den Helige Andes tempel, i den övre salen i Jerusalem väntade du tillsammans med apostlarna på pingstens under.
Hjälp Stockholm att bli ett nytt Jerusalem, där Kristi fulla sanning, nåd och kärlek får råda. Hjälp alla stockholmare att gå fredens, rättvisans och solidaritetens vägar, Gud Fadern till pris och ära.

Amen.